Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 24.05.2018 r.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Biorąc pod uwagę regulacje w zakresie ochrony danych osobowych, a przede wszystkim treść art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE – pragniemy udzielić Państwu niezbędnych informacji.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Ochrony Przyrody i Pomocy Zwierzętom FOP z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Energetyczna 6/15, 53-330 Wrocław), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047247 (kontakt pod ww. adresem lub adresem poczty elektronicznej: fop.wroc@wp.pl – zwana dalej „Administratorem”.

O jakich danych osobowych mowa?

Chodzi o dane osobowe , które są zbierane w ramach współpracy Państwa z Fundacją (wolontariat, prowadzenie domu tymczasowego, adopcji zwierzęcia, darowizn, współpracy partnerskiej, interwencji) a także procedur dążących do ww współpracy. W związku z tym, potrzebujemy następujących Państwa danych: imię, nazwisko, adres, pesel, a w przypadku firm i faktur Vat dodatkowo nazwa firmy, adres firmy oraz NIP.
Ponadto w celach kontaktowych: e-mail lub / oraz telefon.
W przypadku procedury adopcyjnej zbierane są również informacje dotyczące warunków bytowych jakie adoptujący jest w stanie zapewnić zwierzęciu (sytuacja finansowa, mieszkaniowa, rodzinna itp.)

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

 1. w przypadku procedury adopcyjnej zwierzęcia dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji potencjalnego adoptującego i oferowanych przez niego warunków bytowania zwierzęcia, zawarcia umowy adopcyjnej oraz realizacji postanowień w niej zawartych
  – podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;
 2. w przypadku opieki w postaci domu tymczasowego dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji potencjalnego opiekuna i oferowanych przez niego warunków bytowania zwierzęcia, zawarcia umowy opieki oraz realizacji postanowień w niej zawartych
  – podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;
 3. w przypadku wolontariatu dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji potencjalnego wolontariusza, zawarcia umowy wolontariackiej oraz realizacji postanowień w niej zawartych
  – podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;
 4. w przypadku zawartej umowy o współpracy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień zawartych w umowie
  – podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;
 5. dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji dot. działalności Fundacji, podziękowań i okolicznościowych życzeń
  – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą,
 6. dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności statutowej
  – podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;
 7. dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawno – podatkowych w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością statutową
  – podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

Czy dane osobowe są / będą przetwarzane jeszcze w jakiś inny sposób?

Jako Fundacja dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji – np. w zakresie infrastruktury informatycznej, czy bieżących spraw dotyczących naszej działalności – Państwa dane osobowe mogą być przekazywane, tj. ujawnione lub udostępniane – następującym kategoriom odbiorców:

 1. dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne, medyczne oraz organizacyjne umożliwiające działalność Administratora (w szczególności mowa o dostawcach usług weterynaryjnych, teleinformatycznych, firmach kurierskich, logistycznych i pocztowych)
 2. dostawcom usług płatności elektronicznych, kartą płatniczą, księgowych, prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu swoich roszczeń (np. kancelarie prawne i firmy windykacyjne);
  – podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;
 3. wolontariuszom fundacji, w celu realizacji działalności statutowej
  – podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

Pragniemy poinformować, iż podmioty, które na zlecenie Administratora dokonują przetwarzania danych osobowych – działają na mocy i w oparciu o umowy powierzenia (zgodnie z art. 28 RODO), bądź też w oparciu o złożone oświadczenia o zachowaniu poufności.
Ponadto informujemy że Administrator jest zobowiązany do przekazywania Państwa danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

Skąd posiadamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa w trakcie lub w celu nawiązania współpracy, zawarcia umowy (wolontariackiej/adopcyjnej/domu tymczasowego) ze strony internetowej www.fop.wroclaw.pl (łącznie z ankietą adopcyjną), kontaktu mailowego, telefonicznego lub osobistego. Mogli też Państwo wyrazić zgodę na ujawnienie danych osobowych przy przekazywaniu darowizny, w tym 1% podatku.

Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe?

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych wyżej celów:

 1. w zakresie realizacji postanowień zawartych w umowie (wolontariackiej/adopcyjnej/domu tymczasowego/partnerskiej) – przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celu:
  – dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
  – wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  – statystycznych i archiwizacyjnych,
  – nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń;
 2. w zakresie kontaktu okazjonalnego – przesyłania informacji o działalności Fundacji, podziękowań itp. – przechowujemy Państwa dane osobowe do momentu wycofania zgody lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;
 3. dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

Po upływie w/w okresów Państwa dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Informuje się, iż podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jednakże biorąc pod uwagę realizację niektórych celów statutowych, podanie danych osobowych może mieć charakter:

 • umowny, czyli podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Innymi słowy, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i tym samym brakiem możliwości adopcji zwierzęcia lub współpracy wolontariackiej
 • dobrowolny, ale podanie danych jest niezbędne do realizacji celów związanych m.in.:
  – z otrzymywaniem przez Państwa informacji dotyczących działalności Fundacji
  – uczestnictwa w konkursach i ankietach
  – z otrzymywaniem przez Państwa podziękowań za wsparcie

Jakie mają Państwo prawa?

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych – mają Państwo prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Ponadto informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, wszystkie wyrażone zgody na przetwarzanie mogą być wycofane w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z kim mogą się Państwo kontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: fop.wroc@wp.pl

Rozszerzeniem powyższej Polityki Prywatności jest nasza Polityka Ciasteczek, która omawia kwestie plików cookies na stronie internetowej fop.wroclaw.pl.